Betekenisvol, betrokkenheid en eigenaarschap

Betekenisvol leren, het verbinden van kennis en vaardigheden.

Wij creëren voor, en samen met de kinderen een leeromgeving waar ze aan de hand van actuele of realistische vraagstukken, materialen en begeleiding betekenisvol kunnen leren. We dagen kinderen uit om competenties te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Er wordt een intensieve verbinding gemaakt tussen kennis en vaardigheden door het onderwijs regelmatig vanuit thema’s en projecten vorm te geven.

Dit  zien we terug in de koppeling van wereldoriëntatie met cultureel en creatief onderwijs.

Wanneer je betrokken bent voel je je verbonden met de taak die je hebt en de mensen en wereld om je heen.

Om tot optimaal leren te komen zoeken we naar een balans tussen inspanning en ontspanning. Optimaal leren ontstaat bij betrokkenheid. Om de betrokkenheid van onze leerlingen te stimuleren, besteden wij aandacht aan de specifieke (leer)behoeften van de leerlingen en bieden wij een goede balans tussen inspanning en een ontspanning gedurende een schooldag. Wij kiezen voor een balans tussen leren, spelen en bewegen en creatieve vakken, om zo optimaal aan te kunnen sluiten bij de behoeften van elk individu. Om aan te kunnen sluiten bij de specifieke behoeften van elk kind, hebben we aandacht voor het leergesprek.

Voor een goede voorbereiding op de maatschappij is het leren omgaan met elkaar en jezelf zeker zo belangrijk. We leren kinderen hoe ze moeten samenwerken en sociaal vaardig en betrokken te zijn. Door het stimuleren van een positief zelfbeeld krijgt een kind zelfvertrouwen, heeft het plezier in leren. Ze kunnen hun eigen keuzes maken en durven beslissingen te nemen. Dit zorgt er voor dat zij de voor hen hoogst haalbare doelen hebben kunnen verwezenlijken.

Het werken met de Vreedzame school verstevigt dit alles.

Dit zien we terug in het werken met mediatoren en het houden van groepsvergaderingen. Verschillende, naar buiten gerichte acties (poëzie wandeling, vuil ruimen, tekenen voor ouderen) dragen er aan bij dat kinderen zich meer betrokken voelen bij de wereld om hen heen.

Eigenaarschap betekent de regie in handen nemen.

Om kinderen meer eigenaar te maken van hun leerproces, leren we hen inzicht te krijgen in wat ze leren en hoe ze leren. Dit inzicht wordt geboden tijdens de lessen, door doelen te benoemen en deze te evalueren. Daarnaast zetten wij leergesprekken in waarin de leerling en leraar de ontwikkeling bespreken zodat het eigenaarschap van de leerling verder wordt vergroot. Wij staan voor een optimale samenwerking en differentiatie binnen betekenisvol onderwijs. Om de (sociaal-emotionele) betrokkenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te creëren, werken we met vaste leeftijdsgroepen. Onze school groep 1 en 2, groep 3 t/m 5 en  groep 6 t/m 8. Binnen elke bouw (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) wordt actief samengewerkt om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op het leren van elke leerling. Dit gebeurt enerzijds door leerlingen bij bepaalde vakken groep overstijgend te laten werken aan thema’s of projecten.

Er is een professionele cultuur waarbinnen leerkrachten hun verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en gericht blijven op een optimale ontwikkeling van de leerling en het onderwijs.